Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy binnen Het Veld 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wat zijn de plichten van de praktijk?
Het Veld – Artsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Contactgegevens
 • Medische gegevens

Voor welke doel worden uw gegevens verzameld?
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt o.a. op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden middels deze privacyverklaring welke tevens benoemd wordt in het Informed Consent wat u voor ondertekening wordt aangeboden.

De medewerker(s) van Het Veld zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.


Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Het Veld. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden (voor kinderen gerekend vanaf het 18e levensjaar).
U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?
De medewerker(s) van Het Veld hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
Het Veld
 wisselt, met uw toestemming, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. In overleg met u wordt soms aanvullend laboratoriumonderzoek verricht.  Met het betreffende laboratorium worden persoonsgegevens en enkel de voor het onderzoek benodigde gegevens uitgewisseld.

Verwerkers
Het Veld maakt gebruik van verwerkers die ICT diensten leveren voor veilige zorg waaronder beveiligde mail (secumailer) en het beveiligd opslaan van medische data (Evicare en IT novative).  
Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten voor veilig databeheer.

Overdracht van uw dossier
Als u een andere Arts voor Integrale geneeskunde benadert, kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek.Artsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl